Kerk voor iedereen? Dat werkt zo!

Werkconferentie inclusief kerk-zijn op 20 november in Apeldoorn

Rudolf Setz en Marten van der Meulen zijn mede initiatiefnemers van Assen Zoekt, een jonge kerk met een sterke identiteit en tegelijk heel inclusief. Ze schreven daarover het boek ‘Een kerk die kan’. Hiermee dagen ze jou en andere lezers uit om het eigen lokale kerkzijn om te denken. Hoe inclusief ben je als kerk? Hoe doe je dat in de praktijk?

Zeggen dat je kerk wilt zijn voor iedereen… dat is niet moeilijk. Maar voor veel kerken blijkt het niet eenvoudig. Én zoekers én een diverse groep eigen gemeenteleden die hun eigen zorg en aandacht nodig hebben. Je loopt aan tegen barrières in taal en gewoonten, je hebt blinde vlekken en vooronderstellingen. In preken, liederen en discipelschap door de week. Toch kán het wel!

De studie- en werkdag van 20 november is bedoeld om geleerde lessen, praktijk-voorbeelden en theorie te verbinden. Om zowel ongemak als verlangen te delen en te ontdekken dát inclusief kerk zijn kán!

AANMELDEN

OPBOUW VAN DE DAG: Ervaring, theorie, reflectie en casuïstiek

Inloop tot 10.00

 • Opening door de dagvoorzitters en een meditatie
 • Inleiding: Identiteit en Inclusief denken
 • In groepen: Ervaringen, dilemma’s en vragen
 • Theorie en voorbeelden a.d.h.v. ‘Een kerk die kan’. Geïllustreerd met een ervaring van een afhaker bij Assen-Zoekt
 • In groepen: eigen en uitgewerkte casussen omdenken

Lunch 12.30

 • Theologische Reflectie
 • Persoonlijk en in groepen: Van anders denken naar anders doen
 • Oogst, conclusies en vragen vanuit bijdragen en gesprekken
 • Vierende afsluiting tot 15.00

Voor wie?
De studiedag is voor mensen met een betaalde of een onbetaalde functie in de kerk, dus voor predikanten, pioniers, studenten, kerkenraadsleden en gemeenteleden. Aan de slag met de vraag: hoe kan de kerk een plek zijn waar iedereen welkom is?

Locatie
Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn

Wat kost het?

 • 50 euro, inclusief lunch, koffie, thee en het boek (kostprijs normaal 18,95) wordt vooraf toegestuurd
 • 35 euro, inclusief lunch, koffie, thee voor degene die het boek al heeft
 • 25 euro, voor studenten inclusief het boek
 • 15 euro, voor studenten die het boek al hebben

Download de flyer met het programma

Het boek: Een kerk die kan

Aanleiding voor deze studiedag is het boek ‘Een kerk die kan’, uitgegeven door Nederland Zoekt in samenwerking met het Platform diaconale samenwerking (Gkv, Cgk en Ngk). De eerste exemplaren zijn op 15 juni in ontvangst genomen door René de Reuver scriba van de protestantse kerk en Gert-Jan Segers. Het boek is bij aanmelding te bestellen of via: www.eenkerkdiekan.nl

Wie werken zoal mee op deze dag:

  • Jan van ’t Spijker – Docent missiologie en diaconaat aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (CGK) (opening)
  • Dr. Mechteld Jansen – Missioloog en rector van de Protestantse Theologische Universiteit (theologische reflectie)
  • Marten van der Meulen – universitair docent, godsdienstsocioloog aan de PThU (Groningen) en wetenschappelijk beleidsmedewerker van het Dienstencentrum in Utrecht van de Protestantse Kerk. (inhoudelijke bijdrage)
  • Rudolf Setz – Diaconaal consulent CGK binnenland, pionier, voorganger van de Assen Zoekt. (inhoudelijke bijdrage)
  • Karen Wolters – Auteur, programmamanager. (ervaring Assen Zoekt)
  • Martin Visser Dovenpastor, predikant en voorzitter van het deputaatschap Diaconaat in de CGK. (oogsten)
  • Henk Mijnders predikant in CGK gemeente Zwolle. (viering)
  • Remmelt Meijer pionier in Amsterdam, coach, staflid Nederland Zoekt (oogsten)
 • Jonna van den Berge: Specialist missionaire presentie PKN (dagvoorzitter)
 • Derk Jan Poel: diaconaal consulent GKv en NGK, (dagvoorzitter)
 • Peter Wierenga: missionair adviseur NGK en GKv, pionierbegeleider (groepswerk)

AANMELDEN

 

Welke organisaties zijn betrokken: